درباره ما

موسسه بلوط نقره‌ای با هدف آشنايی بيشتر مردم با موزه تشكيل شده است. در همين راستا اين موسسه به صورت تخصصی به توليد محصولات فرهنگی و هنری با استفاده از طرح‌ها و نقوش اشياء موزه‌ای می پردازد.

Baloot-e-Noghrei institute is founded, aiming to get people more familiar with museums.
In this regard, this institute has produced many cultural products inspired by designs and drawings of artifacts in museums.